(Ra3) Prechodné rašeliniská a trasoviská

Prechodné rašeliniská vytvárajúce prechod medzi slatinami a vrchoviskami, ale patria sem aj na živiny chudobné slatiny. Veľmi vzácnym typom prechodných rašelinísk sú trasoviská, ktoré sú tvorené kobercami ostríc spojených rašelinníkmi a hnedými machmi, ktoré plávajú na vodnej hladine. Biotop sa vyskytuje v submontánnych a montánnych polohách, často v horských kotlinách.

Ra3a – Caricion fuscae. Sú to nízke ostricovo-machové rašelinné spoločenstvá zásobované vodou chudobnou na bázy, s hladinou podzemnej vody na povrchu alebo blízko povrchu. Nachádzajú sa najmä na chudobných alebo stredne bohatých geologických podkladoch. Ekologicky sú pre ne charakteristické mezotrofné až neutrálne, niekedy až slabo kyslé podmienky, ale môžu sa vyskytovať aj v komplexe minerálne bohatých pramenísk alebo naopak na prameniskách s oligotrofnou vodou. Podjednotka sa viaže na Bukovské vrchy, Horehronie, Liptovskú kotlinu, Oravskú kotlinu, Podbeskydskú brázdu, Podbeskydskú vrchovinu, Poľanu, Popradskú kotlinu, Slovenský raj, Stolické vrchy, Veporské vrchy, vzácne aj na Borskú nížinu.

Ra3b – Caricion lasiocarpae. Ostricovo-machové spoločenstvá slatín na neutrálnych substrátoch s vyšším obsahom bázických iónov. Dominujú v nich nízke ostrice s veľmi dobre vyvinutým machovým poschodím. Nevyhnutnou podmienkou ich existence je vyrovnaná hladina podzemnej vody na úrovni machového poschodia. Reakcia prostredia je neutrálna až slabo kyslá. Podjednotka sa vyskytuje v celkoch Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Orava, Vihorlat a v kotlinách na úpätí Tatier.

Ra3c – Drepanocladion exannulati. Sukcesne stagnujúce, iniciálne oligotrofné ostricovo-machové alebo machové spoločenstvá silikátových podloží v supramontánnom a subalpínskom stupni. Spoločenstvá vyžadujú veľké množstvo studenej okysličenej vody kyslej reakcie, veľmi chudobnej na minerálne látky. Organogénne pôdy sú plytké, so značnou minerálnou prímesou. Dominujú machorasty a cievnaté rastliny sú iba vtrúsené. Podjednotka sa vyskytuje len v Tatrách.

Ra3d – Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Spoločenstvá oligotrofných pramenísk a rašelinísk tvoriace prechod medzi mezotrofnými slatinami a vrchoviskami. Vyskytujú sa na prameniskách na chudobnom geologickom podloží alebo vo vlhkých oblastiach, kde dochádza k zrieďovaniu prameniskovej vody zrážkovou vodou a jej zdržiavaním kobercami rašelinníkov, prípadne sa tieto spoločenstvá viažu na okraje oligotrofných jazier a na okrajové zóny vrchovísk (lagg). Oblasťou výskytu je Borská nížina, Horehronské podolie, Kremnické vrchy, Muránska planina, Oravská kotlina, Oravská Magura, Podbeskydská brázda, Podtatranská brázda, Popradská kotlina, Spišská Magura, Veporské vrchy a Vysoké Tatry.