(Sl2) Karpatské travertínové slaniská

Otvorené aj zapojené travinno-bylinné porasty. Utvárajú sa okolo výverov typických karpatských travertínových prameňov, kde vyteká minerálna voda. Pôda obsahuje zvýšený obsah síranu horečnatého. Niektoré rastliny tvoria nanistické formy. Druhové zloženie zasolených biotopov je kombináciou fakultatívnych halofytov, vlhkomilných a vápnomilných druhov a v niektorých prípadoch aj ruderálov. Tento biotop sa vyskytuje iba vo flyšovej oblasti na úpätí pohorí ležiacich v dažďovom tieni Tatier s relatívne suchšou klímou, aká je v Liptovskej kotline a Spišskej kotline.