(Ra1) Aktívne vrchoviská

Termín „aktívne vrchoviská“ znamená, že prevažná rozloha rašeliniska je pokrytá rašelinotvornou vegetáciou, hoci sa tam môžu nachádzať aj narušené miesta, kde sa na určitú dobu proces tvorby rašeliny zastavil, napr. preschnutím časti rašeliniska. Sú to prirodzené otvorené spoločenstvá ombrotrofných vrchovísk, ktoré sú mozaikovité a na ktorých sa nachádzajú bultovité vyvýšeniny a šlenky alebo jazierka. Hlavným ekologickým faktorom je voda, ktorá v prípade týchto spoločenstiev vykazuje špecifické vlastnosti, je oligo- až dystrofná, kyslá s nepatrným obsahom živín a bázických iónov. Pre existenciu vrchovísk je dôležitá určitá rovnováha medzi príjmom zrážkovej vody a jej výparom. Vytvárajú sa iba v oblastiach s chladnou klímou a bohatými zrážkami. Rašelinníky, tvoriace podstatnú zložku živej aj odumretej biomasy, sa aktívne podieľajú na vytváraní kyslého a oligotrofného prostredia, ktoré pôsobí ako silný eliminačný faktor pre ostatnú flóru. Na Slovensku sú vrchoviská prirodzene veľmi vzácne, pretože sa vyskytujú na južnej hranici ich európskeho rozšírenia. Boreálne typy vrchovísk sú na Slovensku známe z izolovaných lokalít subalpínskych a alpínskych polôh Nízkych Tatier, Vysokých Tatier, ďalej sa vyskytujú v Beskydách a Oravskej kotline a iba fragmentárne, ako izolované kopčeky komplexov kalcitrofných rašelinísk sa vyskytujú v Horehronskom podolí, Liptovskej kotline, Popradskej kotline, vo Vihorlate a vo Volovských vrchoch.

Ra1a – Oxycocco-Empetrion hermaphroditi, Sphagnion medii. Prirodzené otvorené spoločenstvá ombrotrofných vrchovísk, ktoré sú mozaikovité, a na ktorých sa nachádzajú bultovité vyvýšeniny. Na vyvýšených častiach vrchovísk dominujú rašelinníky, niektoré ostrice a iné šachorovité rastliny a nízke kríčkovité chamaefyty. V subalpínskom stupni do porastov preniká kosodrevina Pinus mugo.

Ra1b – Sphagnion cuspidati. Prirodzené otvorené spoločenstvá ombrotrofných vrchovísk, ktoré sú mozaikovité, a na ktorých sa nachádzajú šlenky alebo jazierka. Spoločenstvá vrchoviskových šlenkov a jazierok, vysokohorských plies, vzácnejšie spoločenstvá laggov sú druhovo veľmi chudobné s prevládajúcimi submerznými machorastmi, najmä zástupcami rodov Sphagnum a Warnstorfia. V bylinnom poschodí prevládajú ostrice Carex rostrata a Carex limosa.