(Lk11) Trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition)

Veľkoplošné porasty vysokých trstín formované predovšetkým dominantnými druhmi. Optimálne podmienky majú v eutrofných až mezotrofných mokradiach (zazemnené riečne ramená, terénne zníženiny) a na brehoch vodných nádrží a pomaly tečúcich tokov. Zonácia homogénnych porastov na stanovištiach reflektuje predovšetkým dĺžku a výšku záplav. Patria medzi najvyššie bylinné formácie. Produkujú veľké množstvo biomasy, čím významnou mierou prispievajú k postupnému zazemňovaniu biotopu. Jednotka tvorí dôležitý biotop pre faunu, najmä pre vodné vtáky a obojživelníky. Biotop je rozšírený takmer na celom území Slovenska s ťažiskom v teplých oblastiach, predovšetkým v nížinnom a podhorskom stupni, ale zasahuje až do horského stupňa (Borská nížina, Cerová vrchovina, Ipeľská kotlina, Košická kotlina, Liptovská kotlina a Lučenská kotlina, Nitrianska pahorkatina, Podunajská rovina, Popradská kotlina, Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Turčianska kotlina, Východoslovenská rovina, Zvolenská kotlina a Žilinská kotlina).