(Lk4) Bezkolencové lúky

Druhovo pestré, stredne vysoké travinno-bylinné porasty. Ich vegetačný vývoj je oproti mezofilným lúkam oneskorený. Spoločenstvá sa vyskytujú na minerálnych a slatinných pôdach, od kyslých až po bázické substráty, s výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody počas roka, bez povrchových záplav, s prechodným vysychaním počas leta. Hlavným predpokladom ich existencie je absencia hnojenia, neskorá kosba raz ročne a špecifický vodný režim s poklesom hladiny podzemnej vody v neskorom lete pod 50cm. Podzemná voda sa po väčšiu časť roka nachádza blízko povrchu pôdy. Výrazný vplyv na sukcesiu má okrem zmien vodného režimu predovšetkým obhospodarovanie, najmä kosenie. Kvetnaté bezkolencové lúky rastú najmä na kontakte so slatinnými spoločenstvami Ra6. Porasty sú dlho sivozelené, spestrené na jar kvitnúcimi vstavačmi, hlavne rodu Dactylorhiza, ale aj Orchis coriophora, Orchis militaris a Epipactis palustris. Neskôr kvitne Iris sibirica a Gladiolus palustris. Plný kvetnatý aspekt dosahujú až v neskorom lete a v jeseni, keď kvitne väčšina druhov vrátane Molinia caerulea. Z tráv sú okrem nej zastúpené aj druhy Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, Festuca arundinacea, Briza media, Dactylis glomerata. Vyskytujú sa aj druhy vlhkých lúk a slatín. Biotop sa vyskytuje v Podunajskej rovine, Slanských vrchoch, Štiavnických vrchoch, Borskej nížine. Biotop je veľmi vzácny a je predpoklad, že budú objavené nové lokality.