(Ra6) Slatiny s vysokým obsahom báz

Heliofilné spoločenstvá kalcitrofných rašelinísk a slatinných lúk extrémne bohatých na minerálne živiny. Pôdy sú organogénne i minerálne, oglejené, bohaté na uhličitany a sírany (vápenatý, horečnatý) s pomerne nízkou schopnosťou rašelinenia. Vyskytujú sa najčastejšie na svahových a podsvahových prameniskách, ale aj na okrajoch zazemňovaných vodných nádrží a na nivách. Reakcia stanovišťa je slabo bázická až neutrálna, pri prameniskových typoch môže byť i silne bázická. Sú to druhovo bohaté spoločenstvá s dominanciou nízkych ostríc a machorastov, s výskytom mnohých vzácnych a ohrozených druhov. Fyziognómiu porastov určuje trsnatá Carex davalliana a páperníky rodu Eriophorum. Častý je výskyt orchideí rodu Dactylorhiza. Z machorastov dominujú hnedé machy čeľade Amblystegiaceae. Zväz Sphagno warnstorfianiTomenthypnion sú ostricovo-machové, rašelinotvorné, sukcesne pokročilejšie spoločenstvá s kalcitolerantnými rašelinníkmi na vápenatých horninách. Viažu sa na stanovištia s vysokým obsahom minerálov pri súčasnej neutrálnej až mierne kyslej reakcii prostredia, ktorá je spôsobená mocnejšou vrstvou rašelinového horizontu. Vzhľadom na spoločný výskyt slatinných druhov zväzu Caricion davallianae, rašelinníkov a plytko koreniacich acidofytov sú druhovo veľmi bohaté. Biotop sa vyskytuje vo všetkých karpatských kotlinách, vápencových a flyšových pohoriach, zriedkavo na nížinách.