(Vo5) Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár

Pod vodnou hladinou ponorené porasty makroskopických rias – chár. Stielka sa svojím tvarom podobá na stonku a listy (konáriky) cievnatých rastlín, v dne je prichytená rozkonáreným rhizoidom. Spoločenstvá tvoria prevažne homogénne zapojené porasty buď nízkeho vzrastu (Charetum fragilis), alebo môžu prerastať aj celý vodný stĺpec až do hĺbky 2m (Charetum hispidae). Druhovo sú veľmi chudobné, nezriedka jednodruhové, konkurenčne slabé a ich výskyt na stanovišti je efemérny. Najčastejšími sprievodnými druhmi sú vodné a močiarne druhy. Chary osídľujú priezračné toky a prameniská, periodické mokrade, ale predovšetkým stojaté vody od veľmi plytkých až po hlboké jazerá. V súčasnosti sú často pionierskymi spoločenstvami v nových antropogénnych biotopoch, ako sú zaplavené ťažobné jamy, rybníky a kanály. Z hľadiska prítomnosti živín mnohé chary preferujú oligo-, prípadne dystrofné až mezotrofné stanovištia, ale niektoré sú typické pre eutrofné vody. Zväz Nitellion syncarpaetenuissimae osídľuje sladké vody s pH 6,0-7,5. Do zväzu Nitellion flexilis patria spoločenstvá mierne kyslých až neutrálnych vôd chudobných na elektrolyty a vápnik. Spoločenstvá zväzov Charion fragilis a Charion vulgaris uprednostňujú prevažne vody s pH 7,5-8,2. Zväz Charion canescentis osídľuje alkalické vody s vyšším obsahom solí. Niektoré druhy ako Chara braunii, Nitella flexilis, Nitella gracilis, Nitella translucens sa na Slovensku našli, ale vzhľadom na ich nízke hodnoty pokryvnosti sa nemohli hodnotiť ako cenózy. Druh Chara braunii je známy zo západného Slovenska z priezračne čistých stojatých aj tečúcich vôd na podloží z kremitých pieskov. Druh Nitella translucens sa zistil pri obci Nitra nad Ipľom v zaplavenom štrkopieskovisku v poraste druhu Potamogeton pusillus. Biotop sa vyskytuje najmä v nížinách, z ostatných geomorfologických celkov sú to Biele Karpaty, Cerová vrchovina, Chočské vrchy, Lučenská kotlina, Malé Karpaty, Považské podolie, sporadicky sa ale vyskytuje asi na celom Slovensku.