(Ls7.3) Rašeliniskové smrekové lesy

Rašeliniskové smrečiny na kyslom podklade vo vlhkých a chladných horských oblastiach, na glejových alebo organogénnych pôdach v 700-1.100m. Viažu sa na vysokú hladinu podzemnej vody. Na povrchu sa hromadí surový humus so známkami rašelinenia (niekedy je vytvorená až 1m hrubá vrstva rašeliny). Vyskytujú sa na rovných plochách, niekedy s povrchom nepatrne skloneným (rovné dná dolín, pramenísk, fluvioglaciálne terasy a kužele, okraje rašelinísk). Porasty sú nepravidelne až riedko zapojené. Dreviny sú často nízkeho vzrastu (v závislosti od zamokrenia), druhovo chudobné. Pokryvnosť bylinného poschodia je veľmi nízka. Naopak, pokryvnosť machorastov s prevahou rašelinníkov dosahuje až 90%. Biotop sa vyskytuje v chladných horských oblastiach pohorí, ako sú Ďumbierske Tatry, Kráľovohoľské Tatry, Liptovská kotlina, Orava, Popradská kotlina, Podtatranská brázda, Stolické vrchy, Volovské vrchy, Vysoké Tatry a Západné Tatry.