(Pi1) Vnútrozemské panónske pieskové duny

Pionierske, riedko zapojené a druhovo veľmi chudobné spoločenstvá rastlín na nespevnených pieskových dunách. V jarnom období prevládajú niektoré efemérne terofyty, počas suchého leta dominujú trávy a pomerne bohato vytvorené poschodie lišajníkov a machorastov. Biotop sa na Slovensku dá ohraničiť len na územie Borskej nížiny, kde je koncentrovaný výskyt kyslých kremičitých pieskových dún a kde vyznieva východná hranica subatlantického zväzu Corynephorion canescentis a súčasne, oproti západoeurópskym typom, sú okrem subatlantických druhov (Armeria vulgaris, Jasione montana, Spergula morisonii) prítomné aj niektoré panónske druhy, napr. Festuca vaginata, ktoré boli dôvodom pre návrh samostatnej mapovacej jednotky v rámci zväzu Corynephorion canescentis. Zapojené travinno-bylinné porasty sú mapované v komplexe s jednotkou Tr4. Pieskové duny na Podunajskej rovine aj Východoslovenskej rovine sú tvorené bázickejším pieskom a vegetácia na nich má ešte viac panónsky ráz. Rozvoľnené typy týchto porastov sú mapované ako prioritná naturovská jednotka Pi2.