(Kr6) Xerotermné kroviny

Husté kroviny budované predovšetkým malolistými druhmi trniek, hlohov a ruží. V podraste prevládajú početné svetlomilné a teplomilné byliny, ktoré diferencujú túto skupinu od bežných kriačinových spoločenstiev s nitrofilným podrastom. Viacero druhov preniká do kriačin z kontaktných teplomilných lemových spoločenstiev zväzu Geranion sanguinei. Uprednostňujú výhrevné a strmšie svahy s južnou expozíciou a plytkou pôdou, ktoré neboli vhodné na poľnohospodárske využitie. Ako podložie sa uplatňujú iba výhrevnejšie a skeletnaté substráty (vápence, dolomity, andezity a ryolity). V rámci biotopu majú osobitné postavenie dunajské hložiny na štrkových laviciach. Biotop je rozšírený na vhodných stanovištiach po celom okraji južného Slovenska.