(Vo4) Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Druhovo chudobné spoločenstvá vodných makrofytov, ktoré osídľujú korytá tečúcich vôd (bystriny, potoky, nížinné rieky), prípadne periodicky prietočné toky. Porasty sú jedno až dvojvrstvové, tvorené predovšetkým ponorenými a čiastočne na hladine vzplývavými druhmi, zakorenenými v subhydrických pôdach. Veľká ekologická plasticita druhov sa môže prejaviť v zmene štruktúry porastov počas roka, pričom najmä intenzita prúdenia ovplyvňuje horizontálne rozloženie porastov. Mnohé druhy sú morfologicky premenlivé (napr. Callitriche f. terrestris, Callitriche f. submersa, Berula erecta f. submersa, Butomus umbellatus f. vallisneriifolia, Sparganium emersum f. fluitans a f. natans) v závislosti od výšky vodného stĺpca a prúdenia. Porasty sú často vo forme procenóz a vzhľadom na veľkú ekologickú variabilitu viacerých druhov (Elodea canadensis, Potamogeton pectinatus, Berula erecta) bývajú nejednotne zaraďované vo fytocenologickom systéme. Tento biotop je rozšírený od montánneho stupňa a zasahuje až do nížin. Ťažiskom výskytu sú horné toky (rhitral – relatívne nízka teplota vody, rýchle prúdenie, vysoký a konštantný obsah kyslíka, vysoká priehľadnosť vody, hrubozrnný sediment, prevládajúce erózne procesy, nerovnomerné krátkodobo rozkolísané prietoky) a stredné toky, ktorých vegetácia je veľmi sporadická. Prevažujú vodné machorasty (Fontinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioides), z cievnatých rastlín sú to najmä Batrachium penicillatum a druhy rodu Callitriche. Korytá dolných tokov (potamal – relatívne vysoké teploty vody, pomalé prúdenie, malý obsah kyslíka, nízka priehľadnosť, jemnozrnný sediment, sedimentačné procesy, vyrovnané prietoky s periodickými záplavami) zarastajú veľmi rôznorodo v závislosti od lokálnych ekologických podmienok a manažmentu. Často makrofytná vegetácia úplne chýba. V sublitorálnom leme väčších pomalých tokov, najmä v zátokách, môžu rásť ponorené rozvoľnené porasty druhov Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton crispus, Zannichellia palustris, Elodea canadensis, Elodea nuttallii a iné, prípadne formácie s listami vzplývajúcimi na hladine, ako napr. Potamogeton nodosus, Sparganium emersum, Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Batrachium aquatile. Biotop sa vyskytuje pravdepodobne roztrúsene na celom území Slovenska, na horných a stredných prítokoch Hrona, Ipľa, Turca, Váhu, najmä v montánnom stupni.