(Vo1) Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isöeto-Nanojunctea

Jednotka zahŕňa veľmi rôznorodé typy spoločenstiev, vyskytujúce sa prevažne v nížinách. Ich spoločným rysom je, že ide o štruktúrne jednoduché a druhovo veľmi chudobné rastlinné spoločenstvá plytkých, stojatých alebo mierne tečúcich vôd. Predpokladom vzniku porastov je striedavé obnažovanie brehov pri poklese vodnej hladiny. Niektoré druhy si vyžadujú počas celej vegetačnej sezóny vodu s hĺbkou až niekoľko decimetrov, napr. ježohlav úzkolistý rastúci iba v tatranských plesách. Prevažujú chladné vody, chudobné na živiny, ktoré sa viažu skôr na boreálnu a subatlantickú časť Európy. Viaceré rastliny vytvárajú dvojaké tvary listov, podľa toho, či sú pod vodou, alebo na súši. Jednotka zahŕňa aj spoločenstvá viazané na pobrežnú čiaru a adaptované na dlhodobejší rast vo vode. Ide napr. o spoločenstvo s marsileou štvorlistou, ktoré rastie v stojatých vodách bohatých na živiny, a nízke porasty jednoročných druhov, napr. bahničky ihlovitej, ktoré zarastajú brehy a dná vodných tokov alebo bezodtokových zníženín ihneď po poklese vodnej hladiny. Pôdy sú piesčité až ílovité, často mierne zasolené.

Vo1a – Littorellion uniflorae. Štruktúrne jednoduché a druhovo veľmi chudobné rastlinné spoločenstvá plytkých, stojatých alebo mierne tečúcich vôd. Predpokladom vzniku porastov je striedanie litorálnej a limóznej ekofázy pri poklese vodnej hladiny. Niektoré druhy vyžadujú vodné prostredie počas celej vegetačnej sezóny s hĺbkou niekoľko cm až dm, napr. Sparganium angustifolium. Viaceré rastliny vytvárajú tak submerzné, ako aj emerzné listy a môžu rásť aj na obnaženom substráte, napr. Eleocharis acicularis. Prevažujú vody chladné, najčastejšie oligotrofné, čiastočne mezotrofné, ktoré sa viažu skôr na boreálnu a subatlantickú časť Európy. Tento biotop sa vyskytuje len v Tatrách.

Vo1b – Eleocharition acicularis. Spoločenstvá druhov viazaných na pobrežnú čiaru, adaptované na dlhodobú litorálnu a limóznu ekofázu, ktoré v hydro- a terestrálnej ekofáze prežívajú len prechodne. Doteraz známe údaje sa vzťahujú na spoločenstvo s Marsilea quadrifolia z alúvia Latorice, kde rastie v stojatých aluviálnych eutrofných vodách dnes už len na umelých stanovištiach (materiálové jamy). Biotop sa vyskytuje hlavne v nížinách, sporadicky po celej južnej hranici Slovenska.

Vo1c – Eleocharition soloniensis, Radiolion linoidis, Nanocyperion flavescentis. Nízke porasty jednoročných druhov s krátkym životným cyklom, ktoré zarastajú brehy a dná vodných nádrží, tokov alebo bezodtokových depresií po poklese vodnej hladiny. Pôdy sú piesčité až ílovité, často mierne zasolené. Len na vlhkých pieskoch sa vyskytujú porasty zväzu Radiolion linoidis. Biotop sa vyskytuje hlavne v nížinách, sporadicky po celej južnej hranici Slovenska.