(Tr3) Panónske travinno-bylinné porasty na spraši

Zväčša sekundárne, xerotermné až semixerotermné, druhovo bohaté travinno-bylinné spoločenstvá na sprašiach s hlbokými pôdami, na okrajoch starých medzí a hlboko zarezaných ciest, sprašových svahoch a sprašových príkrovoch. Trsnaté druhy tráv a zapojený vegetačný kryt udávajú vzhľad biotopu, ktorý pripomína lúčne spoločenstvá. Častejšie sú aj výskyty vzácnych segetálnych druhov, napr. Bupleurum rotundifolium. Vzácne v pahorkatinách, čiastočne aj na Podunajskej rovine. Okrem toho sa vyskytujú na sprašových hlinách, soliflukčných útvaroch často v kombinácii s biotopom Tr1, tam, kde sú viacmocné substrátové horizonty, na miernych svahoch prekryté sprašou a sprašovými hlinami.