(Pi4) Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd

Pionierske, travinno-bylinné spoločenstvá s prevahou drobných sukulentných rastlín, jarných a jesenných terofytov a nízkych tráv. Významným fyziognomickým znakom je bohaté poschodie machorastov a naopak riedky porast cievnatých rastlín. Stanovišťom sú skalky a skalnaté svahy s extrémne plytkými, vysychavými silikátovými pôdami typu protoranker. Ideálne podmienky na vývoj má spoločenstvo na ťažko prístupných bralách a plochých skalných terasách, kam sa nemôžu dostať bylinožravce, najmä muflóny. Stanovištia často slúžia dravým vtákom ako odpočinkové miesta. Jednotka má úzke napojenie na jednotku Pi5. Biotop sa vyskytuje v neovulkanických pohoriach stredného a východného Slovenska a na kremencových skalách v pohoriach Malé Karpaty a Tribeč.

Pi4a – Arabidopsion thalianae

Pi4b – Sedo-Scleranthion biennis

Pi4c – Hyperico perforati-Scleranthion perennis