(Br3) Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanika)

Na území Slovenska osídľuje Myricaria germanica erózne pretvárané štrkové sedimenty na brehoch niektorých horských tokov a tokov vo flyšovej oblasti. Vytvára bylinné i krovinové porasty, v ktorých dominuje. Doteraz známe údaje o spoločenstve s Myricaria germanica pochádzajú z neregulovaných tokov severného a severovýchodného Slovenska, z podhorských oblastí Východných Karpát. Najrozsiahlejšie porasty sa zaznamenali na potokoch Belá, Jakubianka, Šambronka, na dolnom toku rieky Poprad od Plavnice. Fragmentárne sa vyskytujú na Oravici, Studenom potoku, v Kysuckej vrchovine na potoku Varínka a Vadičovskom potoku, v Podbeskydskej brázde, na Toryse, v Lubínskom potoku. Možno ich očakávať v Levočských vrchoch a vo flyšovej oblasti severovýchodného Slovenska, napr. Mútny potok a Chotčianka.

Br3a – Salicion incanae. Iniciálne bylinné porasty s Myricaria germanica sprevádzajú druhy Acetosa scutata, Calamagrostis pseudophragmites, Chamerion dodonaei, Tussilago farfara, ako aj viaceré náhodne splavené rastliny. V prípade, že sú porasty krovinové a staršie, sú dvojposchodové, pričom Myricaria germanica v nich drevnatie a dosahuje výšku okolo 2-2,5m. Ako subdominanta v krovinovom poschodí vystupuje Salix purpurea, prítomné sú i ďalšie druhy vŕb (Salix caprea, Salix elaeagnos, Salix fragilis, Salix triandra).

Br3b – Salicion elaeagno-daphnoidis. V dobre vyvinutom dvojvrstvovom bylinnom poschodí sa uplatňujú mnohé druhy triedy MolinioArrhenatheretea a nízke, zošľap znášajúce hemikryptofyty (Agrostis stolonifera, Lolium perenne, Prunella vulgaris, Plantago major).