(X3) Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Bylinné antropogénne nitrofilné lemové spoločenstvá na vlhkých až čerstvo vlhkých, len zriedkavo vysychavých stanovištiach. Vyskytujú sa na antropicky ovplyvnených okrajoch lesov a lúk, pozdĺž lesných ciest a komunikácií v údoliach riek a potokov, v priekopách, v okolí hospodárskych budov a salašov. Bežne sa vyskytujú okolo hradných zrúcanín, múrov a skál. Tvoria ich často lesné alebo lúčne apofyty, ktoré uprednostňujú špecifické svetelné a trofické podmienky na uvedených stanovištiach. Typické je vysoké zastúpenie druhov z čeľade mrkvovitých, ktoré často vystupujú v porastoch vo funkcii dominánt (druhy rodov Anthriscus, Chaerophyllum, Torilis, Conium). Biotop sa vyskytuje na celom území od najteplejších nížin (spoločenstvá zväzu Galio-Alliarion), cez stredné polohy (zväzy Aegopodion podagrariae a Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae) až po montánny a supramontánny stupeň (Rumicion alpini, Carduo-Urticion dioicae).