(Al5) Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa

Podjednotka zahŕňa vysokobylinné spoločenstvá na nivách v montánnom až alpínskom stupni. Ide o viacvrstvové uzavreté spoločenstvá s prevahou vysokých bylín na brehoch a náplavoch horských potokov a bystrín, vo vlhkých žľaboch a kotlinách v montánnom, najmä však v subalpínskom a alpínskom stupni. Vzhľad porastov výrazne ovplyvňujú viaceré dominanty. Biotop sa vyskytuje na rôznych geologických podložiach od bázických a neutrálnych až po mierne kyslé, väčšinou humózne, vlhké a priepustné pôdy s rôznym podielom skeletu. Podjednotky sa vyčleňujú podľa povahy substrátu. Biotop sa vyskytuje v celých vyšších Karpatoch, optimálne v Malej Fatre a Veľkej Fatre, vo Vysokých Tatrách a Nízkych Tatrách.

Al5a – Delphinion elati. Vysokobylinné biotopy na vápencoch.

Al5b – Adenostylion, Dryopteridi-Athyrion distentifolii. Biotopy na kyslých substrátoch.