(Ra5) Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion Davallianae

Slatiny s maricou pílkatou sú na Slovensku veľmi vzácne a v súčasnosti ich poznáme iba z niekoľkých lokalít. Vyskytujú sa na stanovištiach s vysokou hladinou podzemnej vody a v blízkosti výverov minerálnych prameňov, na pôdach bohatých na bázy, najmä na vápnik. Pôda je pokrytá travertínovou krustou, ktorá vzniká zrážaním minerálnej vody obsahujúcej množstvo uhličitanu vápenatého. Dominantou porastu je vysoká šachorovitá rastlina Cladium mariscus. Miestami do porastov prenikajú vyššie ostrice, bezkolenec alebo Phragmites australis a naznačujú ďalší smer sukcesie, resp. degradácie stanovíšť. Citlivý manažment, ale hlavne zachovanie režimu podzemných vôd, ktoré vyvierajú na slatinách, je pre zachovanie naturovskej prioritnej jednotky veľmi dôležitý. Biotop sa vyskytuje v Malých Bieliciach a Veľkých Bieliciach a v Stankovianskom rašelinisku. Lokality v okolí Dunajskej Stredy, ktoré boli považované za zničené, sa podarilo v poslednom čase overiť. Pri Hroboňovských rybníkoch bolo zaznamenané dobre zachované spoločenstvo (Dítě, Eliáš ined.), v lokalite Bariny bol zaznamenaný iba výskyt druhu v odvodňovacom kanáli (Sádovský ined.).