(Br1) Štrkové lavice bez vegetácie

Útvary okolo riek a väčších horských a podhorských potokov, ktoré na určitých úsekoch ukladajú štrk a hrubší piesok vo forme štrkových lavíc. Následkom rozkolísaného vodného režimu sa na substráte uchytávajú len v minimálnej miere rastliny, zväčša ide o jednoročné a rýchlo klíčiace dvojročné rastliny (Barbarea vulgaris, Filaginella uliginosa, Persicaria lapathifolia), ktoré však netvoria pravé fytocenózy. Na starších štrkových laviciach sa uchytávajú brehové porasty mapované už v rámci nasledujúcich jednotiek. Často sa tvorí mozaika týchto jednotiek s porastmi na bahnitých až piesočnatých brehoch.