(Ls3.2) Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku

Xerotermofilné zapojené lesy duba letného, duba jadranského a ďalších dubov s prímesou teplomilných javorov (Acer tataricum, Acer campestre) a bresta (Ulmus minor). Vyskytujú sa v sprašových pahorkatinách južného Slovenska, na starých riečnych terasách nížin, veľmi vzácne na alkalických a mierne kyslých pieskoch. Viažu sa na hlboké pôdy typu čiernozeme a hnedozeme s dostatkom vápnika. Typické sú ploché tvary reliéfu alebo len mierne svahy. Floristicky sú to bohaté spoločenstvá, v nenarušenom stave s bohatým podrastom krovín a charakteristickou prítomnosťou lesostepných prvkov. Skupina ponticko-panónskych dubových lesov má na našom území severozápadnú hranicu areálu. Mnohé stanovištia boli premenené na poľnohospodársku pôdu. Najzachovanejšie porasty sa udržali v NPR Dubník a v Martinskom lese pri Senci. Pôvodný výskyt je v orografických celkoch Borská nížina, Hronská pahorkatina, Ipeľská pahorkatina, Nitrianska pahorkatina, Podunajská rovina, Trnavská pahorkatina, Východoslovenská rovina a Zemplínske vrchy.