(Sk3) Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Spoločenstvá vzácne rozšírené na kyslých vlhkých sutinách a sutinových výležiskách v najvyšších polohách Tatier, často v kontakte so snehovými poľami, ktoré zabezpečujú začiatkom leta vegetácii dostatok vlahy. Sutinu spevňujú machorasty a lišajníky a splavená jemnozem. Viaceré z diagnostických druhov uprednostňujú mylonitové sutiny, kde sa utvárajú floristicky veľmi bohaté spoločenstvá. Naopak, spoločenstvo s kučeravcom čiarkovitým Cryptogramma crispa, zaznamenané na balvanitých žulových sutinách v hrebeni Nízkych Tatier, patrí medzi druhovo veľmi chudobné až monocenózne porasty. Biotop sa vyskytuje v žulovej časti Malej Fatry, Tatier a čiastočne vo flyšovom pásme v Oravských Beskydách.