(Kr3) Sukcesné štádiá s borievkou obyčajnou

Mezofilné borievkové porasty na silikátoch – hustejšie porasty vytvára borievka aj na presýchavých typoch pasienkov asociácie Anthoxantho-Agrostietum tenuis na silikátovom podloží aj na flyši. Podobne sa šíri aj na extenzívne chudobné pasienky s vyslovene acidofilnými spoločenstvami triedy Nardo-Callunetea. V podhorských až horských oblastiach sa úspešne šíri do nízkych psicových porastov zo zväzov Violion caninae a Nardo-Agrostion tenuis alebo vytvára porasty v rámci ich kríčkových sukcesných štádií (zväzy Genistion, Vaccinion). V podraste prevládajú podľa typu stanovišťa druhy mezofilných pasienkov alebo kríčkových porastov, pričom ich zastúpenie sa mení podľa stupňa degradácie alebo pokročilosti sukcesie. Biotop sa vyskytuje roztrúsene na celom Slovensku, v rámci všetkých karpatských predhorí od kotlín a pahorkatín do horských polôh. Horná hranica vertikálneho rozšírenia borievky obyčajnej prebieha v Západných Karpatoch zhruba vo výške 1.300m.