(Sl3) Panónske slané stepi a slaniská

Biotop tvoria pionierske spoločenstvá lemujúce bahnité okraje periodicky zaplavovaných jazierok, často priamo v kontakte s vodnou hladinou. Rozhodujúcim činiteľom existencie biotopu je zasolenosť pôdy a jej stála vlhkosť. Zvýšený obsah solí sa občas vyzráža na povrchu pôdy v podobe bielych povlakov. Takáto pôda býva len minimálne porastená vegetáciou. V prípade, že voda a následne pôda obsahuje aj vysoký obsah nitrátov, najmä z rozkladajúceho sa trusu vodnej hydiny, z rozložených rias a iných vodných rastlín, sú bahnité okraje tmavo sfarbené. Typické druhové zloženie biotopu sa mení podľa pôdnej vlhkosti. Dná zníženín pokrýva soľná usadenina, ktorá je zvyčajne bez vegetácie. Ďalej od stredu sa vyskytujú koncentricky usporiadané porasty gáfrovky ročnej. Na suchších miestach rastie palina slanomilná. V jesenných mesiacoch načervenalý nádych rastlín v kombinácii s bielym povrchom pôdy dáva spoločenstvám výrazný vzhľad. Biotop sa vyskytuje iba v južnej časti Slovenska na Žitnom ostrove, od Šale po Kamenín.

Sl3a – Cypero-Spergularion salinae. Pionierske spoločenstvá litorálnej zóny periodicky zaplavovaných jazierok na solončakoch. Tento typ pôd býva len minimálne porastený vegetáciou. Štruktúrne jednoduché spoločenstvá osídľujúce úzku zónu v depresiách často priamo na kontakte s vodnou hladinou. Pôda vytvorená v subhydrických podmienkach vykazuje zvýšený obsah solí Na+, Mg++ a iných alkálií, ktoré sa v čase sucha vyzrážajú na povrchu pôdy v podobe bielych povlakov. V prípade, že voda a následne pôda obsahuje aj vysoký obsah nitrátov, najmä z rozkladajúceho sa trusu vodnej hydiny a z detritu rias a iných vodných rastlín, je zóna tmavo sfarbená. Niekedy nadväzujú na vodné riasy a vegetáciu makrofytov (Najas marina, Zannichellia palustris) radu Potametalia. Pre zväz Cypero-Spergularion salinae sú rozhodujúcimi činiteľmi stála pôdna vlhkosť a zasolenosť. Druhové zloženie a štruktúra sa mení podľa týchto dvoch gradientov. Tento biotop sa vyskytuje iba v južnej časti Slovenska.

Sl3b – Salicornion prostratae. Dná depresií pokrýva soľná usadenina, zvyčajne bez vegetácie, ďalej od stredu sa vyskytuje zóna s Camphorosma annua, tvoriaca koncentricky usporiadané monodominantné porasty. Na suchších miestach sa uplatňuje Artemisia santonicum. Najmä v jesenných mesiacoch načervenalý nádych rastlín v kombinácii s bielym povrchom pôdy dáva spoločenstvu výrazný aspekt. Camphorosma annua je konkurenčne veľmi slabý, stenoektný druh. Úspešne rastie iba na plochách s najvyššou salinitou a pH, ktoré miestami dosahuje hodnotu až 11. Pokles salinity znamená zánik asociácie. Tento biotop sa vyskytuje iba v južnej časti Slovenska. Porasty tejto podjednotky zo zväzu Salicornion prostratae sú známe iba zo Žitného ostrova, od Šale po Kamenín.