(Sk8) Nesprístupnené jaskynné útvary

Biotop zahŕňa neprístupné jaskynné útvary vrátane jaskynných vôd (napr. vyvieračky). Na rozdiel od väčšiny biotopov ho charakterizujú skôr živočíšne druhy než vegetácia. Vyskytujú sa tu vzácnejšie živočíšne druhy, najmä zo skupiny bezstavovcov, napr. chrobáky čeľade Bathyscinae a Trechinae a vodné kôrovce. Osobitnú pozornosť si zasluhujú jaskyne slúžiace ako zimoviská netopierov. V podmienkach Západných Karpát sa náplň jednotky rozširuje aj o jaskynné útvary charakterizované špecifickou flórou rôzneho pôvodu. Z vegetačného hľadiska sú dôležité stanovištia pod skalnými prevismi, ktoré osídľujú svojrázne spoločenstvá s výskytom jednoročných a dvojročných rastlín. Na stanovištiach chránených skalnými prevismi sa zriedkavo utvárajú podmienky na výskyt vzácnych spoločenstiev reliktného charakteru. Substrátom je surová minerálna pôda (sinter), obohacovaná dusíkatými látkami prírodného pôvodu (trus netopierov).

Sk8a. Tento biotop nie je charakterizovaný floristicky. V jeho rámci sem patria neprístupné jaskynné útvary vrátane jaskynných vôd (napr. vyvieračky). Význam pre zaradenie do jednotky majú živočíšne druhy, najmä zo skupiny bezstavovcov, napr. chrobáky čeľade Bathyscinae a Trechinae a vodné kôrovce (Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda). Osobitnú pozornosť si zasluhujú jaskyne slúžiace ako zimoviská netopierov (Chiroptera).

Sk8b – Erysimo wittmannii-Hackelion deflexae. V podmienkach Západných Karpát sa náplň jednotky rozširuje aj o jaskynné útvary, charakterizované špecifickou flórou rôzneho pôvodu. Na refugiálnych stanovištiach chránených skalnými prevismi sa zriedkavo utvárajú podmienky na výskyt archeofytných spoločenstiev reliktného charakteru. Ich výskyt je koncentrovaný v montánnom až oreálnom stupni centrálnych pohorí Západných Karpát. Substrátom je surová minerálna pôda obohacovaná o dusíkaté látky prírodného pôvodu. Biotop sa vyskytuje vo všetkých vápencových oblastiach v rámci celého karpatského oblúka.