(Kr1) Vresoviská

Rozvoľnené až uzavreté porasty vresu na kyslých, piesočnatých až kamenistých pôdach s veľmi malým obsahom humusu. Zväčša ide o sekundárne porasty po odlesnení borovicových a dubových acidofilných lesov. Vzácne sa vyskytujú ako primárne nelesné spoločenstvá na skalných hranách. Pravdepodobne prírode veľmi blízke porasty sa utvorili aj na plošne rozľahlých piesočnatých dunách kyslých pieskov. Geologickým podkladom sú žuly, ruly, kremence a nevápenaté eolické piesky. Fyziognómiu porastov utvárajú nízke kríčky, niektoré suchomilné acidofilné trávy a relatívne bohatá vrstva kryptogamov. Časť biotopu má výrazné subatlantické rozšírenie obmedzené na západnú časť Slovenska, čo sa odráža aj v zastúpení niektorých subatlantických druhov, ako sú Armeria vulgaris, Jasione montana, Saxifraga granulata, Teucrium scorodonia a iné. Kontaktnou jednotkou sú najčastejšie porasty s Corynephorus canescens. Doterajšie údaje o subatlantickom type sú z orografických celkov Borská nížina, Malé Karpaty a Tribeč. Vresoviská sa nachádzajú aj na strednom a východnom Slovensku, vo vyšších polohách.