(Ls5) Bukové a zmiešané bukové lesy

Zonálne, veľkoplošne sa vyskytujúce porasty buka a porastové zmesi buka s inými drevinami, najmä jedľou, smrekom a cennými listnatými drevinami, so širokou ekologickou amplitúdou v 3.-6.lesnom vegetačnom stupni.