(X2) Rúbaniská s prevahou drevín

Záverečné predlesné rastlinné spoločenstvá krovín a nízkych stromov na starých rúbaniskách (nad 10 rokov), lesných vývratoch a zárezoch lesných ciest. Výnimočne, ak sa na obnažených plochách presadia od počiatku dreviny, môžu byť na mladších rúbaniskách (4-5 rokov). V podraste dominantných drevín s výškou 2-5(8)m sa uplatňujú početné druhy predchádzajúcich vývojových štádií rúbanísk zo zväzov Atropion a Carici piluliferae-Epilobion angustifolii a druhy znovu nastupujúceho lesa. Po vyrúbaní lesa roztrúsene až hojne na celom území od nížin do montánneho stupňa, doteraz veľmi nedostatočne zdokumentovaný biotop.