(Br8) Bylinné brehové porasty tečúcich vôd

Spoločenstvá s monodominanciou tráv rodu Glyceria, Leersia a Catabrosa. Sprievodné druhy sú zo skupiny hygrofytov s plazivými a zakoreňujúcimi podzemkami. Biotopom sú prevažne nánosy v zátočinách a v meandroch potokov a menších riek na miestach s nižším prietokom vody. Vyžadujú trvalo zamokrené stanovištia. Nánosy pôdy sú piesčité, piesčitohlinité až hlinité s obsahom organických častíc. Preplavovanie substrátu a stály prísun živín sú predpokladom optimálneho vývoja spoločenstiev tohto zväzu. Kontaktnými biotopmi sú porasty zväzu Oenanthion aquaticae z Vo8. Tvoria sa tiež prechody k biotopom bahnitých brehov alebo trstinových porastov zväzu Phragmition communis. Na spoločenstvá zväzu sa viažu niektoré druhy zo skupiny ohrozených a vzácnych taxónov, napr. Apium repens, Calla palustris, Carex hordeistichos, Nasturtium officinale a ďalšie. Na Slovensku je biotop menej častý a rozšírený skôr na sekundárnych stanovištiach. Všeobecne prevláda výskyt v planárnom až submontánnom stupni okolo potokov a riek, v súčasnosti hlavne okolo melioračných kanálov a vodárenských nádrží.