(Pi2) Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch

Pionierske, štruktúrne jednoduché spoločenstvá na pieskových dunách. Ide o prvé sukcesné a otvorené štádiá s ťažiskom výskytu na bázických pieskoch, ako aj na pieskoch s neutrálnou reakciou, kde sú oveľa vzácnejšie. Pionierske porasty sú tvorené prevažne jednoročnými druhmi s optimom vývoja na jar alebo na jeseň. Psamofilné spoločenstvá na uvoľnených pieskových dunách sa nachádzajú v oblastiach s výskytom piesčitých pôd na Borskej nížine, Podunajskej rovine a Východoslovenskej rovine.