(Ls3.6) Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy

Porasty dubov lokalizované v terénnych depresiách nížin a pahorkatín s rôzne veľkou prímesou brezy a na Borskej nížine často aj borovice. Porasty sú edaficky podmienené, na jar a v lete počas dažďov ovplyvňované stagnujúcou dažďovou vodou. V suchom období acidofilné pseudoglejové pôdy vysychajú, prejavuje sa proces podzolizácie a v hlbších zníženinách tvorba slatiny. Pôvodné porasty sú viacposchodové, v krovinovom poschodí je častým druhom Frangula alnus. V bylinnom poschodí je charakteristickým znakom dominantné zastúpenie druhu Molinia arundinacea v sprievode acidofilných, vlhkomilných, niekedy aj slatinných druhov. Biotop sa vyskytuje v Borskej nížine, pravdepodobne aj v nižšie položených vnútrokarpatských kotlinách, napr. Košickej kotline, Lučenskej kotline, Rimavskej kotline a Zvolenskej kotline, najčastejšie v susedstve dubových nátržníkových lesov.