(Tr2) Subpanónske travinno-bylinné porasty

Travinno-bylinné porasty, v ktorých dominujú trsnaté hemikryptofyty a druhy s plazivým podzemkom. V medzitrsových priestoroch sa nachádzajú hemikryptofyty s prízemnou listovou ružicou, chamaefyty, geofyty a terofyty. Porasty osídľujú plytké pôdy, humusovo-karbonátové na miernych vápencových a dolomitových svahoch alebo rankre na kryštaliniku a na mladotreťohorných vyvrelinových podložiach. Primárne sa nachádzajú na strmých skalnatých svahoch a skalných výstupoch. Na ich okraji sa tvoria komplexy s lemovými spoločenstvami. Biotopy sa v minulosti často využívali ako extenzívne pasienky.

Tr2a – Festucion valesiacae. Biotopy sa nachádzajú v kolínnom a nižšom horskom stupni v Bielych Karpatoch, Malých Karpatoch, Považskom Inovci, Slovenskom krase a Strážovskej hornatine.

Tr2b – Asplenio-Festucion glaucae. Výskyt na rankroch na kryštaliniku a na mladotreťohorných vyvrelinových podložiach. Biotop sa vyskytuje v celom páse mladotreťohorných pohorí (Burda, Cerová vrchovina, Krupinská vrchovina, Slanské vrchy, južná časť Vihorlatu a Zemplínske vrchy).