(Sk6) Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni

Rozvoľnené porasty osídľujúce nespevnené sutiny s nízkym obsahom jemnozeme, a to ako na otvorených výslnných stanovištiach, tak aj na zatienených sutinách na severných svahoch alebo v lesných komplexoch. Tam sú pôdne aj vlhkostné podmienky prijateľné pre mezofilnejšie druhy rastlín. Hrúbka substrátu kolíše, najmä v závislosti od geologických podmienok, od drobnej dolomitovej drviny až po stabilizované balvanovité sutiny. Tie bývajú často na zatienených stanovištiach porastené hrubou vrstvou machorastov a lišajníkov rodu Cladonia. Výskyt niektorých horských taxónov, napr. Arabis alpina, Cystopteris montana, v inverzných roklinách spája mapovanú jednotku s jednotkou karbonátových sutín alpínskeho až montánneho stupňa. Biotop sa vyskytuje v oblastiach s výskytom vápencov a dolomitov po celom Slovensku, prevažne v nižších polohách, ale zasahujúcich od Malých Karpát a Slovenského krasu až po Chočské vrchy a Pieniny.