(Br2) Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Trávnaté, prípadne vysokobylinné dvoj- až trojvrstvové spoločenstvá, druhovo chudobné v dôsledku dominancie druhov Calamagrostis pseudophragmites a Phalaroides arundinacea. Ich stanovišťom sú poriečne náplavy podmáčané a podomieľané prúdiacou vodou, kde sa strieda litorálna a terestrická ekofáza. Náplavy sú vzhľadom na rýchlejšie prúdenie hrubozrnnejšie, štrkovité až kamenité. Jemnozem sa akumuluje len medzi kameňmi alebo vytvára na povrchu súvislú vrstvu a tvorí nános v hrúbke niekoľko centimetrov. Porasty tvoria na brehoch tokov charakteristické lemy rôznej dĺžky a šírky. Porasty spoločenstiev sú smerom do koryta riek veľmi často v kontakte so spoločenstvami zväzu Potentillion anserinae, prípadne so sukcesne pokročilejšími porastmi s myrikovkou nemeckou Br3, porastmi vŕb Kr9, ako aj porastmi deväťsilov Br6. Biotop sa vyskytuje v horských oblastiach Slovenska. Vhodné biotopy sú najmä v montánnom stupni, ale dajú sa nájsť na horných a stredných tokoch väčších riek ako Hron, Ipeľ, Orava, Poprad a Váh.