(Ra2) Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy

Sú to vysychajúce alebo ťažbou ovplyvnené vrchoviskové rašeliniská, ktorých vodný režim bol do značnej miery narušený zvyčajne antropickými aktivitami, ktoré vedú k presušeniu a/alebo strate druhov alebo zmene druhového zloženia. Vegetácia je zložená hlavne z vrchoviskových druhov, ale ich pokryvnosť je rôzna. Keďže extrémna kyslosť prostredia neumožňuje inváziu ruderálnych druhov, aj na silne narušených miestach pozorujeme len postupnú regeneráciu a návrat rašeliniskových druhov. Napríklad na ťažobnej ploche rašeliniska Suchá hora sú to druhy Eriophorum vaginatum, Eriophorum angustifolium a miestami aj vzácny druh Rhynchospora alba. Na vrchoviská s pozmeneným vodným režimom môžu invadovať aj druhy z agregátu Molinia caerulea, prípadne lokalita zarastá náletovými drevinami alebo kríčkami druhu Calluna vulgaris. V umelo vykopaných odvodňovacích kanáloch na Suchej hore sa lokálne vyskytuje Calla palustris. Biotop sa vyskytuje v Nízkých Beskydách, Orave, Tatrách a Vihorlate.