(Tr1) Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte

Travinno-bylinné rastlinné spoločenstvá s dominanciou teplomilných, xero a mezofilných druhov tráv, ostríc a sitín, jedno-, dvoj- a viacročných bylín, skoro na jar s účasťou kvitnúcich efemérnych druhov. Priestory medzi trsmi vypĺňajú poliehavé kríčky a polokríčky. Porasty sa primárne nachádzali na plytkých karbonátových pôdach, ktoré v historickom vývoji vegetačného krytu neposkytovali podmienky na rozvoj lesných spoločenstiev. Druhotne sa rozšírili po vyrúbaní či vypaľovaní lesov, odplavení lesných pôd a následným extenzívnym pasienkovým a kosienkovým využitím odlesnených území. Biotop Tr1.1 je považovaný za prioritný vtedy, ak je lokalita bohatá na výskyt orchideí a spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií: v lokalite sa nachádza viac druhov orchideí, ktoré sú kriticky ohrozené a/alebo vzácne na národnej úrovni; v lokalite sa nachádza významná populácia najmenej jedného druhu orchideí, ktorý je kriticky ohrozený a/alebo vzácny na národnej úrovni. Biotopo sa vyskytuje na vápencovom a dolomitovom podloží a na kryštaliniku v kolínnom a nižšom horskom vegetačnom stupni, nížiny a kotliny – úpätia priľahlých pohorí.

Tr1a – Festucion valesiacae. Extenzívne pasienkové využitie odlesnené územia.

Tr1b – Bromion erecti. Extenzívne kosienkové i pasienkové využitie odlesnené územia.

Tr1c – Cirsio-Brachypodion pinnati. Extenzívne kosienkové i pasienkové využitie odlesnené územia.

Tr1d – Koelerio-Phleion phleoidis. Xerotermné travinno -bylinné spoločenstvá, tzv. pustáky, sa vyskytujú na žulách a rulách v nižších polohách na kryštaliniku v Malých Karpatoch.

Tr1.1 – Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae