(Ra4) Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba

Jednotka má výrazne oceánický charakter a na Slovensku je veľmi vzácna. Patria sem nízke porasty obvykle s dominujúcou Rhynchospora alba a rašelinníkmi sekcií Subsecunda a Palustria, ktoré rastú v plytkých mezotrofných rašeliniskách na subhydrických pôdach a piesčitom podloží v medzidunových depresiách. Vo väčšine lokalít je vyrovnaný vodný režim, voda stagnuje alebo je len v nepatrnom pohybe. Obsah minerálnych látok vo vode je nízky, reakcia prostredia je kyslá. Spoločenstvám vyhovuje občasná disturbancia. Spoločenstvá predstavujú iniciálne štádiá v sérii oligotrofných slatín. Biotop sa vyskytuje len v Borskej nížine.