(Br4) Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix elaeagnos)

Pionierske spoločenstvo s vyvinutým 5-6m vysokým krovitým poschodím, v ktorom dominuje Salix elaeagnos a Salix purpurea, ktoré sú ojedinele doplnené o Alnus incana, Lonicera nigra, Picea abies, Salix fragilis a i. V pestrom bylinnom poschodí sú okrem hygrofilných a subhygrofilných druhov prítomné aj druhy vodou splavené z okolitých lesných a prameniskových spoločenstiev. Porasty lemujú v úzkych pásoch horské bystriny s rýchlo prúdiacou vodou v úzkych dolinách na štrkových, kamenitých, zriedkavo piesočnatých pôdach. Nevyskytujú sa v otvorenej poľnohospodárskej krajine. Spoločenstvo je viazané na montánny stupeň. Vyskytuje sa v úzkych dolinách so silnou erózno-akumulatívnou činnosťou v celej oblasti Tatier,  v Malej Fatre a Veľkej Fatre a na obvode vnútrokarpatských kotlín.