(Ra7) Sukcesne zmenené slatiny

Jednotka predstavuje degradované štádiá rastlinných spoločenstiev slatín triedy Scheuchzerio-Caricetea fuscae, ktorých vývoj pri poklese hladiny podzemnej vody smeruje k vlhkomilným lúkam podhorského a horského stupňa alebo k bezkolencovým lúkam. Výrazný vplyv na ich ďalšie smerovanie má okrem zmien vodného režimu predovšetkým obhospodarovanie, najmä kosenie. Porasty sa vyskytujú na svahových a podsvahových prameniskách, v dolinách a údoliach, úpätiach a podmáčaných polohách svahov. Rastú najmä na kontakte so slatinnými lúkami, na minerálnych oglejených alebo častejšie organogénnych pôdach, mierne kyslých až mierne zásaditých. Viaceré spoločenstvá preferujú stanovištia s vyšším zastúpením bázických katiónov. Podzemná voda sa väčšiu časť roka nachádza blízko povrchu pôdy. Pri spoločenstvách zarastajúcich druhom Molinia caerulea môže v letnom období výrazne klesnúť. S poklesom hladiny podzemnej vody pod 40cm sa vývoj slatín zastavuje a nastupujú spoločenstvá tejto jednotky. Doteraz známe rozšírenie je veľmi mozaikovité vzhľadom na pomerne malý počet fytocenologického materiálu z územia Slovenska. Posledné výskumy ukazujú, že vysychavé porasty s prevládnutím druhu Molinia caerulea agg. sú v súčasnosti na Slovensku dosť časté. S istotou sa tieto spoločenstvá vyskytujú vo vnútrokarpatských kotlinách (Turčianska kotlina, Liptovská kotlina, Popradská kotlina), na Borskej nížine, vo viacerých vápencových a slieňovcových pohoriach (Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Muránska planina, Slovenský kras), ale aj inde (napr. Poľana).