(Kr10) Kosodrevina

Krovinové porasty kosodreviny tvoriace v horách samostatný vegetačný stupeň. Predstavujú primárne spoločenstvá subalpínskeho stupňa v nadmorskej výške 1.400-1.800(1.900)m. Výškovo nadväzujú na klimaxové spoločenstvá smrekového lesa, na svojej hornej hranici prechádzajú do stupňa alpínskych holí. V závislosti od substrátu sa rozlišujú dva ekologické typy porastov kosodreviny, ktoré sa fytocenologicky nerozlišujú. K najvzácnejším patria pôvodné spoločenstvá, obmedzené často na najextrémnejšie časti reliéfu izolovaných skalných komplexov. Biotop sa vyskytuje vo vysokých pohoriach Západných Karpát.

Kr10a. Silikátový typ biotopu je druhovo chudobnejší, vyvinutý na kyslých alebo neutrálnych pôdach so silnejšou vrstvou surového humusu. V bylinnej vrstve dominuje Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis villosa, Luzula sylvatica, Athyrium distentifolium a Homogyne alpina.

Kr10b. Porasty na karbonátoch, kde sa vrstva surového humusu udrží iba miestami, sú floristicky veľmi bohaté.