Strážovské vrchy (SKUEV0256)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obcí Horná Poruba, Košecké Podhradie (miestne časti Kopec, Malé Košecké Podhradie a Veľké Košecké Podhradie) a Zliechov (miestne časti Košecké Rovné a Zliechov), v okrese Považská Bystrica, v katastri Považskej Bystrice (mestské časti Horný Moštenec, Podmanín, Považská Bystrica, Považská Teplá, Praznov a Zemiansky Kvašov) a obcí Bodiná, Dolný Lieskov (miestna časť Tŕstie), Čelkova Lehota, Domaniža, Ďurďové, Kostolec, Malé Lednice, Počarová, Podskalie, Prečín (miestne časti Prečín a Zemianska Závada), Pružina (miestna časť Briestenné), Sádočné, Slopná, Vrchteplá a Záskalie, v okrese Prievidza, v katastri obcí Čavoj, Tužina a Valaská Belá, v okrese Púchov, v katastri obcí Beluša (miestne časti Podhorie a Hloža) a Mojtín, v okrese Bytča, v katastri Bytče (mestská časť Hrabové) a obcí Hlboké nad Váhom, Jablonové, Maršová-Rašov (miestna časť Maršová), Predmier a Súľov-Hradná, a v okrese Žilina, v katastri obcí Čičmany, Dolný Hričov (miestna časť Peklina), Fačkov, Hričovské Podhradie, Lietava (miestna časť Lietava), Lietavská Svinná-Babkov (miestna časť Babkov), Paština Závada, Podhorie a Veľká Čierna.

Rozloha: 29.972,9833ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004.Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod vyhlásenia: Ochrana biotopov európskeho významu: Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0*), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*), Kyslomilné bukové lesy (9110), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Dealpínske travinno-bylinné porasty (6190), Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchideaceae (6210*), Porasty borievky obyčajnej (5130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Penovcové prameniská (7220*), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni (8160*), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110*), a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec prostredný, poniklec slovenský, poniklec veľkokvetý, prilbica tuhá moravská, klinček lesklý, klinček lesklý pravý, pimprlík močiarny, ohniváčik veľký, bystruška potočná, fúzač alpský, plocháč červený, pimprlík mokraďný, korýtko riečne, kunka žltobruchá, netopier veľký (alebo netopier blythov), rys ostrovid, medveď hnedý, vydra riečna, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, spriadač kostihojový, podkovár veľký a podkovár malý.