Súľovské skaly (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy v okrese Bytča, v katastri Bytče (časť Veľká Bytča) a obcí Jablonové, Predmier a Súľov-Hradná a v okrese Žilina, v katastri obce Paština Závada.

Rozloha: 5.432.300m2, ochranné pásmo 2.817.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana krajinársky svojrázneho a esteticky mimoriadne pôsobivého územia s pestrými morfologickými javmi, budovaného prevažne paleogénnymi súľovskými zlepencami, miestami až niekoľko 100m hrubými, ktoré pôsobením rôznych eróznych činiteľov, zvetrali do zvláštnych, fantastických a krásnych skalných zoskupení (veže, homole, ihly). Časté sú aj pseudokrasové javy – skalné okná, brány, jaskyne. Zoskupenia tvoria celé skalné mestá, na Slovensku celkom výnimočný fenomén. Zachované lesné a skalné biocenózy, pestrá flóra a fauna vrátane chránených druhov, z ktorých viaceré tu dosahujú hraničné miesta svojho výskytu. Rastlinstvo a živočíšstvo predstavuje zmes teplomilných a montánnych druhov. Územím prechádza náučný chodník, ktorý zoznamuje s prírodnými i historickými zaujímavosťami oblasti, prechádza cez Súľovský hrad a popri Gotickej bráne. Skalnatá tiesňava s význačnými morfologickými útvarmi a so vzácnou flórou a faunou. Súľovské skaly sú jednou z najstarších rezervácií na Slovensku. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Strážovské vrchy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.