Prečínska skalka (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v celku Súľovské vrchy, v katastri obce Prečín. Je súčasťou CHKO Strážovské vrchy a ÚEV Strážovské vrchy.

Rozloha: 37.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana morfologicky hodnotného súboru skalných útvarov v paleogénnych zlepencoch a brekciách Strážovských vrchov. Cenné sú najmä skalné útvary zvetrávajúce do tvaru skalných veží, bášt, stĺpov, výklenkov, okien, homolí a pod. Výskyt vzácnej, chránenej a ohrozenej fauny a flóry. Za obcou po ľavej strane vystupuje z lesa úzky skalný pás, na konci ktorého je skalná veža s dobre viditeľným krížom.