Strážov (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov) v okrese Ilava, v katastri obce Zliechov, v okrese Považská Bystrica, v katastri obce Pružina a v okrese Žilina, v katastri obce Čičmany.

Rozloha: 4.800.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981 s výmerou 480,01ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Považská Bystrica a Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev bučinových a sutinových lesov, ojedinelých druhov rastlín, živočíchov, geomorfologických foriem a celkového krajinného rázu najvyšších plôch Strážovských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. NPR tvoria štyri hrebene s vrcholmi nad 1.000m, ktoré obklopujú hlavný vrchol Strážov (1.213,3m). Podľa neho dostal názov celý geomorfologický celok. Prevládajú tu lesné spoločenstvá. Vo vrcholových partiách, ktoré tvoria dve lúčne poľany, zakrpatené bučiny a kolmé skalné bralá, sa nachádza najviac vysokohorských druhov vyšších rastlín. Rastie tu soldanelka karpatská, kartúza Mathiolliho, z hmyzu tu žije fúzač alpský, z motýľov jasoň chochlačkový, ďalej rys ostrovid a medveď hnedý. Za dobrého počasia poskytuje vrchol široký rozhľad na okolitú krajinu. Celému komplexu pridávajú na pestrosti a zaujímavosti krasové javy – jaskyne a priepasti. Na tektonickom styku rôzne odolných hornín pri Medvedej skale sa nachádzajú dva Strážovské vodopády: horný 9m vysoký (Horný Strážovský vodopád) a dolný 6m vysoký (Dolný Strážovský vodopád). Po stránke floristickej patrí medzi najbohatšie lokality v CHKO Strážovské vrchy. Je súčasťou CHKO Strážovské vrchy a ÚEV Strážovské vrchy.