Vápeč (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Horná Poruba a Košecké Podhradie, časť Kopec.

Rozloha: 753.800m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 75,38ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Považská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana geomorfologicky významnej bralnatej dominanty Strážovských vrchov budovanej dolomitmi a vápencami. Druhovo pestrá vápnomilná xerotermná vegetácia submontánneho charakteru. V lesných a nelesných fytocenózach je pozoruhodný hojný výskyt vstavačovitých druhov a druhovo pestrá flóra a fauna teplomilného až horského charakteru. Prevládajú lesné spoločenstvá vápencových bučín, v menšej miere sa vyskytujú bukové kvetnaté lesy. Na svahoch vrcholovej a podvrcholovej časti sa nachádzajú trávnato-bylinné spoločenstvá, v ktorých prevahu majú druhy teplomilné. Podiel horských druhov je menší, sústredený do chladnejších polôh. Hodnotu rezervácie dopĺňajú dve jaskyne. Územie patrí medzi najatraktívnejšie krajinné dominanty v Strážovských vrchoch a predstavuje turisticky atraktívnu vápencovú trosku chočského príkrovu. Národná prírodná rezervácia sa nachádza na území CHKO Strážovské vrchy a je súčasťou územia európskeho významu Strážovské vrchy, vyhláseného v roku 2004, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.