Dolný Lieskov

Dolný Lieskov

Poloha

Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine na brehoch riečky Pružinka.

Najvyšší bod: Ostrá Malenica (909,2m).

Najnižší bod: Rieka Pružinka pri výtoku z katastra obce (289m).

História obce

Obec sa prvý raz písomne spomína v roku 1327 ako Maior villa Lyszkocz (ďalšie názvy: 1330 Leszkouecz, Lieszkowecz, 1598 Lieskowecz, 1773 Dolný Lieskow). Časť obce vyňatá z majetku košeckého hradu patrila Miklošovi Balogovi. Neskôr obec patrila zemianskej rodine Lieskovských (Leszkóczyovcov). V roku 1598 mala obec 14 zemianskych domov, v roku 1724 mala 6 daňovníkov (želiarov), v roku 1784 mala 30 domov, 33 rodín a 198 obyvateľov a v roku 1828 mala 16 domov a 175 obyvateľov. V roku 1869 mala obec 108 obyvateľov, v roku 1880 mala 162 obyvateľov, v roku 1890 mala 166 obyvateľov, v roku 1900 mala 196 obyvateľov, v roku 1910 mala 154 obyvateľov, v roku 1921 mala 165 obyvateľov, v roku 1930 mala 173 obyvateľov, v roku 1940 mala 183 obyvateľov, v roku 1948 mala 201 obyvateľov, v roku 1961 mala 349 obyvateľov a v roku 1970 mala 435 obyvateľov. V 19.storočí boli majiteľmi dolnolieskovského panstva nemeckí a uhorskí šľachtici. Známe sú mená grófov Cyulayho, Rambuisopeka, Hýra a Karl Karlsteina z Lichtenfeldu. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom. Od roku 1920 spravovala dolnolieskovské panstvo rodina Taranzovcov, ktorá ho zveľaďovala do roku 1948. V roku 1943 už pramene rozlišovali Malý a Veľký Lieskovec. Po roku 1948 znárodnením prešiel všetok majetok do vlastníctva štátu. V roku 1968 boli k Dolnému Lieskovu pričlenené obce Horný Lieskov a Slopná, neskôr i Tŕstie a Podskalie. Obce Horný Lieskov, Podskalie a Slopná sa osamostatnili v roku 1993. Tŕstie zostalo ako miestna časť. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v strojárenských podnikoch v Považskej Bystrici. Do roku 1993 bola obec súčasťou obce Lieskov. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 bola pôvodná obec zrušená a vznikli tri samostatné obce: Dolný Lieskov, Horný Lieskov a Podskalie.

História osídlenia územia

V priestoroch kaštieľa priamo v obci bolo odhalené archeologické nálezisko. Našli sa tu úlomky nádob z troch časových horizontov. Najstaršie osídlenie pochádza z mladej kamennej doby (neolit) (5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.), ďalšie zo starej železnej doby (halštatská doba) (700 p. n.l. – 400 p. n.l. a posledné z 15.storočia. Tiež sa našiel kosák s bočným tŕňom, ktorý sa v bronzovej dobe (2.300 p. n.l. – 1.600 p. n.l.) používal na zrezávanie obilných klasov. Nálezy z 15.storočia sa dajú spojiť so stredovekou osadou, ktorá sa spomína v prvej písomnej zmienke o obci.

V katastri obce sú i náleziská zo stredoveku (500 – 1.526) zo slovanského obdobia, čo potvrdzuje i mohylník v polohe Chorvátky.

Hradisko Tupý hrádok.

Miestne časti

Dolný Lieskov

Tŕstie

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330. Vtedy panovník Karol Róbert z Anjou daroval Andrejovi Čiernemu obec Nadasd vyčlenenú z panstva hradu Košeca (ďalšie názvy: 1409 Also Nadasd, 1461 Nadasd, 1510 Trstena, 1518 Therzte, 1598 Trstie, Trstye, 1907 Térnádasd). V 20.rokoch 20.storočia sa názov obce zmenil na dnešné Tŕstie. Majiteľmi obce bola pôvodne zemianska rodina Trstianských. V roku 1598 mala obec 20 domov, v roku 1784 mala 58 domov a v roku 1828 mala 39 domov. V roku 1869 mala obec 185 obyvateľov, v roku 1880 mala 258 obyvateľov, v roku 1890 mala 228 obyvateľov, v roku 1900 mala 250 obyvateľov, v roku 1910 mala 264 obyvateľov, v roku 1921 mala 276 obyvateľov, v roku 1930 mala 324 obyvateľov a 66 domov, v roku 1940 mala 315 obyvateľov, v roku 1948 mala 289 obyvateľov, v roku 1961 mala 370 obyvateľov a v roku 1970 mala 352 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali ovocinárstvom a poľnohospodárstvom. V 20.storočí väčšina obyvateľstva pracovala v Považskej Bystrici a v Púchove. V 70. rokoch 20.storočia bola obec pričlenená k strediskovej obci Dolný Lieskov ako jej miestna časť. Do roku 1993 bola samostatnou obcou. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 sa zlúčila s obcou Dolný Lieskov a stala sa jej miestnou časťou.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnky a božie muky: Nanebovzatia Panny Márie v Tŕstí, Svätého Jána, v Tŕstí pred obcou.

Kaštiele: Kaštieľ v Dolnom Lieskove, Kúria v Tŕstí.

Kostol Svätých Anjelov Strážcov.

Kríže: Kríž v Tŕstí, V juhovýchodnej časti obce Tŕstie.

Hradisko Tupý hrádok.

Pamätník obetiam 2.svetovej vojny v Riedke.

Doliny: Jasenová, Zákopčie.

Dolnolieskovská lipa.

Park pri kaštieli.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Ostrá Malenica (909,2m).

Cyklotrasy: 2304, 5313, 8312, Zo Slopnej k Priepasti medzi Kačkami (Kortmanke).

Miestne turistické chodníky: Turistická báza obce Slopná – zelený chodník, Turistická báza obce Slopná – žltý chodník.

Turistické chodníky KST: 5584, 5587, 5587V.