CHVÚ Strážovské vrchy

Poloha: Nachádza sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obcí Čierna Lehota, Krásna Ves, Kšinná (miestne časti Kšinná a Závada pod Čiernym vrchom), Ľutov, Omastiná, Podlužany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské Podhradie a Žitná-Radiša (miestna časť Žitná), v okrese Bytča, v katastri obcí Hlboké nad Váhom, Hrabové, Jablonové pod Súľovom, Maršová, Predmier a Súľov-Hradná, v okrese Ilava, v katastri obcí Horná Poruba, Košecké Podhradie a Zliechov, v okrese Považská Bystrica, v katastri obcí Bodiná, Čelkova Lehota, Dolný Lieskov (miestna časť Tŕstie), Domaniža, Ďurďové, Kostolec, Malé Lednice, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Považská Bystrica (miestne časti Horný Moštenec, Podmanín, Považská Teplá, Praznov a Zemiansky Kvašov), Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Vrchteplá a Záskalie, v okrese Prievidza, v katastri obcí Čavoj, Diviacka Nová Ves (miestna časť Diviacka Nová Ves), Diviaky nad Nitricou (miestne časti Diviaky nad Nitricou a Ješkova Ves nad Nitricou), Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Liešťany (miestne časti Liešťany a Lomnica), Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica (miestna časť Račice), Rudnianska Lehota, Tužina a Valaská Belá (miestna časť Valaská Belá), v okrese Púchov, v katastri obcí Beluša a Mojtín, v okrese Trenčín, v katastri obcí Dolná Poruba a Omšenie, a v okrese Žilina, v katastri obcí Čičmany, Dolný Hričov (miestna časť Peklina), Fačkov, Hričovské Podhradie, Lietava (miestna časť Lietava), Lietavská Svinná-Babkov (miestna časť Babkov), Paština Závada, Podhorie a Veľká Čierna. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 58.673,08ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy bolo vyhlásené Vyhláškou 434/2009 zo 17.9.2009 s účinnosťou od 1.11.2009.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola sťahovavého, výra skalného, žlny sivej, orla skalného, bociana čierneho, včelára lesného, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, lelka lesného, chriašteľa poľného, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, jariabka hôrneho, penice jarabej, ďatľa prostredného, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, pŕhlaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej, žltochvosta lesného a muchára sivého, a zabezpečenie podmienok na ich prežitie a rozmnožovanie.