Svarkovica (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v celku Súľovské vrchy, v katastri obce Prečín. Je súčasťou CHKO Strážovské vrchy a ÚEV Strážovské vrchy.

Rozloha: 13.400m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2012.

Opis: Lokalitu tvorí južne až juhozápadne orientovaný svah kóty s názvom Svarkovica (507,5m) nachádzajúci sa v nadmorskej výške 350-375m. Miestami sa na lokalite vyskytuje hrebienok s plytkou pôdou. Celý svah bol v minulosti využívaný ako extenzívny pasienok. Z uvedeného dôvodu sa na ňom nachádzajú teplo a suchomilné rastlinné spoločenstvá s hojným výskytom druhov z čeľade Orchidaceae. Bolo tu zistených 10 zástupcov tejto čeľade. Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany výhrevného, južne až juhozápadne orientovaného svahu miestami s vypuklým skalnatým hrebienkom s výskytom prioritného biotopu európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom vyšších rastlín z čeľade vstavačovité – Orchidaceae (6210): prilbovka biela, poniklec prostredný, hmyzovník Holubyho, hmyzovník muchovitý, päťprstnica obyčajná, kruštík tmavočervený, vemenník zelenkastý, bradáčik vajcovitolistý, hniezdovka hlístová, vstavač mužský poznačený, vstavač bledý, vstavač počerný letný a vstavač vojenský. Rastie tu aj poniklec prostredný. Celkovo bolo na lokalite zaznamenaných 177 taxónov vyšších rastlín flóry Slovenska.