Územia európskeho významu

Na území okresu Banská Bystrica sa nachádza 26 území európskeho významu.

Alúvium Hrona (SKUEV1303)

Badínsky prales (SKUEV0044)

Baranovo (SKUEV0299)

Brvnište (SKUEV0298)

Dedkovo (SKUEV0855)

Ďumbierske Tatry (SKUEV0302)

Harmanecký Hlboký jarok (SKUEV0244)

Holý vŕšok (SKUEV0864)

Horná skala (SKUEV0858)

Iliašská dolina (SKUEV0860)

Jelšovec (SKUEV0684)

Kopec (SKUEV0301)

Ľubietovské dúbravy (SKUEV0859)

Mackov bok (SKUEV0149)

Mackov bok (SKUEV1149)

Mičinské travertíny (SKUEV0857)

Nad Kostolnicou (SKUEV0863)

Plavno (SKUEV0199)

Poľana (SKUEV0319)

Ponická dúbrava (SKUEV0383)

Príboj (SKUEV0062)

Riečanské lúky (SKUEV0861)

Svrčinník (SKUEV0241)

Šupín (SKUEV0246)

Veľká Fatra (SKUEV0238)

Zvolen (SKUEV0198)