Príboj (SKUEV0062)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica v katastri Banskej Bystrice, mestská časť Šalková, a v katastri obce Slovenská Ľupča.

Rozloha: 10,1255ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: kováčik fialový, roháč obyčajný, fuzáč veľký, pižmovec hnedý, fúzač alpský, Stephanopachys substriatus, kunka žltobruchá, podkovár malý, netopier obyčajný, uchaňa čierna a netopier veľkouchý.