Holý vŕšok (SKUEV0864)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri Banskej Bystrice, mestská časť Radvaň.

Rozloha: 36,3605 ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: zvonček hrubokoreňový. Územie predstavuje zachovalý, krajinársky cenný komplex tradične obhospodarovaných mezofilných až xerotermných spásaných lúk v podhorskej oblasti Starohorských vrchov.